A- A A+
  • top-banner-01
  • top-banner-03
  • top-banner-02

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ร...
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิ...
รายงานการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2559
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ...
ดูทั้งหมด >>

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประ...
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ...
ดูทั้งหมด >>