A- A A+
Recommend Print

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

3.โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตลุ่มน้ำ

ชัยนาท

ที่ มท 0224 (ลบ)/165 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ลพบุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/156 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ที่ มท 0224 (ลบ)/157 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

สิงห์บุรี

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/141 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 57

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/144 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 57

อ่างทอง

ที่ มท 0224 (ลบ)/168 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ชัยนาท

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/148 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 57

ลพบุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/157 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สิงห์บุรี

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/144 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 57

อ่างทอง

ที่ มท 0224 (ลบ)/179 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ชัยนาท

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/148 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 57

ที่ มท 0224 (ลบ)/166 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ลพบุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/080 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ที่ มท 0224 (ลบ)/158 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

ที่ มท 0224 (ลบ)/157 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สิงห์บุรี

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>>ที่ มท 0224 (ลบ)/150 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

 ที่ มท 0224 (ลบ)/172 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

อ่างทอง

ที่ มท 0224 (ลบ)/010 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

6.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

ลพบุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/158 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

7.โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก

ลพบุรี

 ที่ มท 0224 (ลบ)/156 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557