A- A A+
Recommend Print

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการที่ 1.โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย

จังหวัดชัยนาท

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/148 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 57

จังหวัดลพบุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/156 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ที่ มท 0224 (ลบ)/154 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/172 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

จังหวัดอ่างทอง

ที่ มท 0224 (ลบ)/183 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2558

ที่ มท 0224 (ลบ)/168 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

โครงการที่ 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่งของกลุ่มจังหวัด (Logistics)

จังหวัดลพบุรี

ที่ มท 0224 (ลบ)/154 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

จังหวัดสิงห์บุรี

หนังสือที่แจ้งอนุมัติคลิ๊กที่นี่>>> มท0224(ลบ)/141 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 57