A- A A+

Uncategorised

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นางปิยนันท์ ปันกอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุไรวรรณ อินทรทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุจิรา ทาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพัทนี ลักษณะศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศริญญา ศิริปูน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศตพร พุ่มพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรัตนะ เรืองธรรม เจ้าหน้าที่วิเคาาะห์นโยบายและแผน